Missie, visie en grondslag

MISSIE

 

Hart voor hart de wereld veranderen

 

VISIE

 • Trainen en toerusten van leiders en leden in het begrijpen en toepassen van Bijbelse waarheden in hun leven en wandel.

 • Het uitzenden van een team van christelijke motorrijders die zichtbaar en geloofwaardig als evangelisten in de motorwereld aanwezig zijn.

 • Evangelisatie primair, maar niet uitsluitend, in de motorwereld, door het aangaan van vriendschappen en het versterken en onderhouden van relaties.

 • Het stimuleren van- en bijdragen aan christelijke activiteiten, zoals kerkdiensten en persoonlijke hulp aan motorrijders.

 • Het stimuleren van contacten tussen christen-motorrijders onderling.

 

GRONDSLAG

 1. De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader de Zoon en de Heilige Geest.

 2. De soevereiniteit van God de Vader in schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding.

 3. Onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd. Zijn zondeloos leven. Zijn goddelijke wonderen. Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven. Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart. Zijn werk als Middelaar en zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.

 4. De goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven. Er is geen dwaling in al wat zij verklaart.

 5. De universele algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling.

 6. De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en uit zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door het geloof in Hem.

 7. De lichamelijke opstanding van de doden, van gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen die verloren gaan, ten oordeel.

 8. Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus.

 9. Het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is en die krachtens zijn bevel gehouden is het Evangelie in de gehele wereld te verkondigen.

 

 

 

Het CMA-logo heeft de volgende betekenis:

De “driehoekige” vorm = Vader , Zoon en de Heilige Geest
De biddende handen = de manier waarop God de CMA wil zien groeien
Het Kruis = de boodschap en het uitgangspunt van ons vertrouwen
De Bijbel = Gods Woord voor de CMA
De kleur blauw = de weg van het kruis leidt naar huis (de hemel)
De kleur geel = de kroon en beloningen die er zullen zijn voor trouwe christenen
De rode buitenlijn = Het bloed dat alles heiligt en alles omvattend is.